Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentom magistrskega programa ŠV in KIN - sodelovanje v raziskavi

datum: 22.05.2014

kategorija: obvestila za študente

prijave do ponedeljka, 25. 5. 2014

 

Spoštovani študenti,

 

Za skupno raziskavo z Medicinsko Fakulteto rabimo dva študenta, ki bi bila pripravljena sodelovati v raziskavi o dializnih bolnikih. Vabim vas, da se mi oglasite preko elektronskega naslova ivan.cuk@fsp.uni-lj.si do ponedeljka 25.5. 2014.  S prvimi dejavnostmi bi začeli že v juniju. Kdor bo sedeloal bo imel dostop do podatkov ali za raziskovalno delo (npr. kandidatura za študentko univerzitetno Prešernovo nagrado) ali za izdelavo magistrske naloge.

 

Namen raziskave: Gibalna oviranost dializnih bolnikov je slabo opredeljena. Dializni bolniki so manj aktivni od zdravih kontrol. Do sedaj so napravili zelo malo raziskav, ki bi sistematično ugotavljale razlike med dializnimi bolniki in ustreznimi zdravimi kontrolami in predvsem pogojenost teh razlik z različnimi dejavniki. Odprta ali nezadostno odgovorjena ostajajo vprašanja kakšne so dejanske razlike v gibalni sposobnosti med dializnimi bolniki in po starosti usklajenimi zdravimi kontrolami, s katerimi dejavniki, na katere lahko vplivamo, so te razlike povezane in ali presaditev ledvic izboljša gibalne sposobnosti dializnih bolnikov. Neodgovorjena so tudi vprašanja o tem, kateri test gibalnih sposobnosti najbolje odražajo njihove gibalne sposobnosti. Primarni cilj raziskave je ugotoviti razlike med dializnimi bolniki in zdravimi kontrolami, razpršenost teh razlik po starosti in pogojenost teh razlik. Želimo tudi ugotoviti, kateri test gibalnih sposobnosti je najboljši in kateri najbolje korelira s kvaliteto življenja. Ti podatki so nujni za načrtovanje vrste gibalne rehabilitacije dializnih bolnikov, kar bi lahko prineslo tudi pomembne socialne učinke (npr. zvečanje zaposlitvenih možnosti, zmanjšanje invalidnosti).

Metode: Raziskava bo potekala kot presečna kontrolirana raziskava. Izmerili bomo različne komponente gibalne sposobnosti (moč, gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost, koordinacija in hitrost, antropometrija) in ugotavljali povezave z nekaterimi ugotovljenimi (čas trajanja dialize, intenzivnost dializnega zdravljenja, socialni status, zaposenost, komorbidnost) ali izmerjenimi dejavniki (pokazatelji prehrane in vnetja v telesu: prealbumin, zaloge vitamina D, serumski kreatinin, IL-6, IGF-1, CRP, iPTH). Podroben seznam testov in preiskav je naveden v prilogi 1. Izbrani gibalni testi so validirani in preverjeni3. Vključiti želimo vse bolnike, ki bodo v času trajanja raziskave uvrščeni na listo za presaditev ledvic. V raziskavo bomo vabili dializne bolnike iz dializnih centrov po Sloveniji. Ciljno število vključenih bolnikov je 80. Ugotavljali bomo razlike v gibalnih sposobnostih z zdravimi kontrolami usklajenimi po starosti in ravni gibalne aktivnosti. Ciljno število kontrol je 120-160 (razmerje bolniki:kontrole 1:2). Uporabili bomo standardne metode opisnih statistik, za analizo pogojenosti razlik pa MANOVO, neparametrične metode, in metode multivariatnih analiz, predvsem linearne regresije in logistične regresije.

Kraj izvajanja raziskave: Gibalne sposobnosti bomo testirali na Fakulteti za šport v Ljubljani, ki je v bližini UKC Ljubljana. Klinične podatke o sodelujočih bolnikih bomo pridobili iz njihovih dializnih centrov.

Sodelujoči raziskovalci: Doc.dr. Jernej Pajek, dr.med., specialist internist, prof.dr. Ivan Čuk (vodja meritev motoričnih testov na fakulteti za šport), doc.dr. Maja Bučar Pajek (sodelujoča pri meritvah motoričnih testov na fakulteti za šport), 2 študenta medicinske fakultete in 2 študenta fakultete za šport smeri kineziologija – magistrski študij.

Reference mentorja pri delu s študenti (J.Pajek): 1. somentor pri študentski nalogi VREDNOTENJE PODOKALIKSIN POZITIVNIH CELIC V SEČU ZDRAVIH PREISKOVANCEV IN BOLNIKOV Z GLOMERULNIMI BOLEZNIMI, ZORA GOLOB, ANDREJ LAPOŠA (Prešernova nagrada leta 2009); 2. mentor pri študentski nalogi UPORABNOST VEZALNE BELJAKOVINE MAŠČOBNIH KISLIN JETRNEGA TIPA ZA NAPOVED ZGODNJEGA DELOVANJA PRESAJENIH LEDVIC, KLARA ŠOSTERIČ, BARBARA ADLEŠIČ (Prešernova nagrada leta 2012 in izbrana naloga za kandidiranje za univerzitetno Prešernovo nagrado)

 

prof. dr. Ivan Čuk