Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni modul pred vpisom na drugostopenjski študijski program Športna vzgoja

datum: 10.06.2014

kategorija: novice

Študenti univerzitetnih prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za šport Športno treniranje, Kineziologija in Športna rekreacija, študenti starih visokošolskih strokovnih programov za pridobitev naziva diplomirani trener (FŠ in PeF Maribor) ter študenti pedagoških prvostopenjskih programov drugih fakultet, morajo pred vpisom na magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja opraviti obveznosti (premostitveni modul), ki so bistvene za nadaljevanje študija in so določene glede na različnost strokovnih področij.

Za opravljanje teh obveznosti se lahko prijavijo kandidati po 3. letniku študija ali diplomanti.

Vsebina premostitvenih modulov za študente/diplomante  naslednjih študijskih programov prve stopnje ali starih programov :

 

Kandidati drugih programov, ki niso navedeni v seznamu in ustrezajo razpisnim pogojem (vpisni pogoji) za vpis na drugostopenjski študijski program Športna vzgoja, morajo prijavi obvezno priložiti potrjen študijski program in potrdilo o opravljenih obveznostih v tem programu.

Kandidati morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami:

Prijavni obrazec

Prijave v premostitveni modul bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom izdala sklep o določitvi manjkajočih študijskih obveznosti in o stroških izobraževanja.

Rok za oddajo prijave: 3. julij 2014.

Način izvedbe:

Obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu Športna vzgoja, bodo kandidati lahko opravljali v okviru posebej organiziranega pedagoškega procesa. Cena izobraževanja bo odvisna od števila predmetov, ki jih bo moral posameznik opraviti pred vpisom na magistrski študij (cena izvedbe predmeta na dodiplomskem študiju po veljavnem ceniku UL, pomnožena s številom predmetov). V primeru majhnega števila prijav, bodo študenti  priključeni rednemu pedagoškemu procesu.

Diploma prvostopenjskega ali starega visokošolskega strokovnega študija ter v celoti opravljene manjkajoče obveznosti (premostitveni modul) so pogoj za vpis v prvi  letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja.

 

Več informacij: Študentski referat:  01/52 07 772, referat@fsp.uni-lj.s